X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 25 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

قبل از ورزش کردن چه نکاتی را باید بدانیم

برای کم کردن احتمال آسیب های ورزشی در حین انجام ورزش به نکات زیر دقت کنید. آگاهی و رعایت این نکات به شما کمک می کند که همواره در صحت و سلامت کامل به فعالیت ورزشی خود بپردازید.

1- ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ، در صورتی مه به بیماری خاصی مبتلا هستید بهتر از تنها ورزش نکنید.

2- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﮫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎی ﻋﻮارض ﻗﻠﺒﯽ (درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ )

3- اﻧﺘﺨﺎب ورزش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﺮد با توجه به سن و میزان آمادگی جسمانی

4- آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺎطﺮ ﺳﭙﺮدن ﻋﻼﻣﺘﮫﺎ ﮐﺎھﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن

5- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻋﻼﻣﺘﮫﺎی اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن

6- آﮔﺎھﯽ از اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاند 4 ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ (ﺗﺎ 48 ﺳﺎﻋﺖ ) ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺮﯾﻨﮫﺎی ورزﺷﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ.

7- آﮔﺎھﯽ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را در ﻋﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺮﯾﻦ ورزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪهای در ﺑﺮوز اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ.

8- ورزش هایی مانند کوهنوردی را هرگز تنها انجام ندهید.

9- قبل از شروع فعالیت ورزشی برای خودتان یک برنامه و اهدافی قابل دستیابی تعیین کنید.

10- استفاده از وسایل ایمنی در حین انجام برخی از ورزش ها برای بچه ها یا اماتور ها نیست. در صورتی که فعالیت شما به وسایل ایمنی خاصی نیاز دارد حتما آنها را تهیه کنید و از آنها استفاده کنید.

11- اگر در فضای باز ورزش می کنید، بهتر از وضعیت اب و هوا در ساعت آینده آگاهی داشته باشید. اطلاع از وضعیت آب و هوا در ورزش های اسکی و کوهنوردی اهمیت بالایی دارد.

12- گرم کردن عضلات بدن را قبل از شروع تمرین فراموش نکنید.

13- اگر در فصل سرد سال ورزش می کنید، حتما از پوشاک مناسب استفاده کنید.

14- از نشانه های گرما زدگی و روش های پیشگیری و درمان آن برای ورزش کردن در روزهای گرم تابستان آگاه باشید.


مطالب مرتبط

چگونه در هوای گرم ورزش کنیم

قبل از تصمیم به پیاده روی به این نکات توجه کنید.