X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 27 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

فواید ورزش های قدرتی ( تقویت کننده عضلات ) برای بانوان

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ورزش های قدرتی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ، ﺧﻮد ﺑﺎوری، ﮐﺎھﺶ وزن و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام خانم ها اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ورزش ها اﺣﺴﺎس ﺷﺎداﺑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و زﻧﺎن را در ﮐﺎرھﺎی روزﻣﺮه و اﻧﺠﺎم ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ مشاغل ﺧﻮد یاری می دهند. در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ده ﻣﻮرد از ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ورزﺷﮫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

افزیش متابولیسم بدن

بسیاری از بانوان به دنبال داشتن اندامی زیبا و متناسب هستند و یکی از مزایای ورزش های تقویت کننده عضلات افزایش سوخت و ساز بدن و کمک است. هر چه سوخت و ساز بدن یشتر باشد، چربی ها سریع تر مصرف می شوند و در نتیجه فرد سریع تر به اندام دلخواه خود می رسد.

پیشگیری و درمان پوکی استخوان با ورزش های قدرتی

اﯾﻦ ﻧﻮع ورزﺷﮫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی اﺳﺘﺨﻮان (ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻧﻘﺒﺎض ﻗﻮی ﻋﻀﻼت) ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺣﻔﻆ ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺷﺪه و زﻧﺎن ورزﺷﮑﺎر را ازﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺼﻮن دارد.

افزایش توده عضلانی

ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﻄﻮح ﮐﻢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﺧﻮن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ وزﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻀﻼﺗﺸﺎن ﭼﻨﺪان ﺣﺠﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ظﺎھﺮ ﺑﺪن آﻧﮫﺎ ﺑﺪ رﯾﺨﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻠﻪ ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻋﻀﻠﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺣﺠﻢ ﭼﺮﺑﯽ اطﺮاف آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪن آﻧﮫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ و ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن آﻧﮫﺎ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ در ظﺎھﺮ ﻋﻀﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻗﻮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

افزایش مصرف کالری بدن

ﺑﻪ ازای ھﺮ 450 ﮔﺮم ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎﻧﻮان در روز 350-500 ﮐﺎﻟﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻮده ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ورزﺷﮫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه عضلات ( ورزﺷﮫﺎی ﻗﺪرﺗﯽ) ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد در روز ﮐﺎﻟﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﺑﮫﺘﺮی ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ. همچنین این امر به ساده تر شدن رژیم غذایی افرادی که خواهان کاهش وزن هستند کمک فراوانی می کند.

پیشگیری از آسیب دیدگی

ھﺮ ﭼﻪ ﻋﻀﻠﻪ و ﺗﺎﻧﺪوﻧﮫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮان آﻧﮫﺎ در ﺣﻔﻆ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﺪن ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﻓﺮد ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل در ﮐﺎرھﺎی روزانه و یا در حین انجام ورزش می شود.اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺼﻮص ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻓﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ورزش در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﻋﺪم از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل و پیامد های بعدی آن دارد.

بهبود ﺗﻌﺎدل

ورزﺷﮫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼت مانند ورزش ھﺎی ﺗﻌﺎدﻟﯽ (وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻤﺘﺮ) ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺪن (ﺣﺲ ﻋﻤﻘﯽ ﺣﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻧﺪاﻣﺘﺎن را ﺣﺪس ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ) ﻣﯿﺸﻮد و ﻟﺬا ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺘﺎدن ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.

کاهش خطر بیماری های عروق کرونر قلب

ورزش ھﺎی ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽ ﺷﻮد واز ﺳﻮﯾﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ورزش ھﺎی قدرتی با ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﮐﺎھﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ.

کمک به بازیابی سلامت پس از بیماری یا آسیب دیدگی

آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻋﻀﻼت ﺑﺪن (ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ورزش) ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد روﻧﺪ ﺑﮫﺒﻮدی ﭘﺲ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ سرعت یابد. به عنوان ﻣﺜﺎل آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻋﻀﻠﻪ ﭼﮫﺎر ﺳﺮران (درﺟﻠﻮی ران) ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد روﻧﺪ ﺑﮫﺒﻮد ﺻﺪﻣﺎت زاﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﻮد.

اﻓزاﯾش ﮐﺎراﯾﯽ ورزﺷﯽ، اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺷﻐﻠﯽ

ورزﺷﮫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ورزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آراﻣﺶ روﺣﯽ رواﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اندام و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ . از ﺳﻮﯾﯽ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ – رواﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرھﺎ و وظﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ , راﺣﺘﺘﺮ و ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.

افزایش شادابی و احساس جوانی

ورزش از ھﺮ ﻧﻮع آن ﺑﺪﻟﯿﻞ جلب ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺎد اﻧﺠﺎم آن و ﺗﺮﺷﺢ ھﻮرﻣﻮن ھﺎی دروﻧﯽ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺳﺒﺐ ﺑﮫﺒﻮد ﺧﻠﻖ وﺧﻮ و ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و اطﺮاﻓﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ورزش در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﻗﻠﺒﯽ ﺟﻮان را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد و در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد.


مطالب مرتبط

فواید تمرینات قدرتی (تمرین با وزنه)

چه میزان فعالیت بدنی برای من مناسب است؟