X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 16 مرداد‌ماه سال 1391
توسط: ali

دویدن و فواید آن

دویدن هم مانند تمام ورزش های هوازی، یاری کنندۀ رژیم های غذایی برای کاهش وزن است. دو همراه با شنا و پیاده روی، بخشی از این ورزش های هوازی هستند که می‌توانند طی چندین سال و بدون خستگی پیگیری شوند، ضمن اینکه افراد تازه کار هم می‌توانند به راحتی خودشان را با این ورزش تطبیق دهند.


اگر دویدن طبق روال و برنامه منظمی باشد فواید زیادی را به همراه دارد . بعضی از افراد این ورزش را تنها برای تفریح انجام می دهند ولی افرادی که فواید دویدن را به درستی می دانند به طور حرفه ای و مداوم آن را دنبال می کنند. از جمله ی فواید دویدن می توان به کم کردن وزن، سلامت روح، استحکام استخوان ها، شادابی و نشاط که باعث ایجاد روابط اجتماعی بهتر می شود، اشاره کرد.در زیر با برخی از مهمترین فواید دویدن آشنا شوید:


1) ﮐﺎھﺶ وزن. اگر قصد کم کردن وزن خود را دارید ، دویدن گامی است بزرگ برای رسیدن به وزن ایده آلتان. از ﻧﻈﺮ ﺳﻮزاﻧﺪن ﮐﺎﻟﺮی در دﻗﯿﻘﻪ، دوﯾﺪن ﭘﺲ از اﺳﮑﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ھﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ھﺎ اﺳﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺲ دوﯾﺪن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ورزش برای سوزاندن ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺟﻠﻮی اﺷﺘﮫﺎی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﯾﺪن اﺷﺘﮫﺎی ﺷﻤﺎ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.


2) ﮐﺎھﺶ سرعت ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮی. ﻓﺮآﯾﻨﺪ طﺒﯿﻌﯽ از دﺳﺖ دادن ﻣﺎھﯿﭽﻪ ھﺎ و اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺮی را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ دوﯾﺪن ﻣﻨﻈﻢ آھﺴﺘﻪ ﮐﺮد. دویدن از طریق تقویت استخوان ها و ماهیچه ها سرعت سیر پیری را کاهش می دهد، استخوانها و ماهیچه ها برای پاسخ دهی به حرکات تند ورزشی تقویت می شوند.استخوانبندی ورزشکاران قوی است  و با گذشت سن ،کم تر تحلیل می روند. در مقابل استخوانها و ماهیچه ها ی افرادی که فعالیت روزانه آنها بیشتر نشسته انجام میشود ، ضعیف است . در این افراد استعداد ابتلا به پوکی استخوان بیشتر است. 


3) راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﮫﺘﺮ ! ...


4) کاهش سطح فشار خون. ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم دوﯾﺪن ﺷﺮﯾﺎن ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، در واﻗﻊ ھﻤﺰﻣﺎن آﻧﮫﺎ ھﻢ ورزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺷﺮﯾﺎن ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ھﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.


5) رﯾﻪ ھﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ. ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ھﻨﮕﺎم دوﯾﺪن، رﯾﻪ ھﺎ وادار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺷﺎن، ﺗﺎ 50% ﺑﺎﻓﺖ رﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﯿﮕﺎری ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ دو آرام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎدی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﯾﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ.


6) ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻐﺰ. دوﻧﺪه ھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ﻣﮫﺎرت ھﺎی ذھﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮی را در ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ دارﻧﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ 25 دﻗﯿﻘﻪ ورزش آﺋﺮوﺑﯿﮏ ( ھﻮازی ) ﺧﻼﻗﯿﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.


7) ﺑﮫﺒﻮد روﺣﯿﻪ. دویدن تأثیر زیادی در حفظ و تقویت سلامت روح و روان انسان دارد . طبق آمار بیشتر  دونده های ورزشکار دارای روحیه ای شاد و صبوری در مقابل سیر زندگی هستند . موقع دویدن هورمونی به نام اندورفین ترشح می شود که باعث نشاط و شادابی می شود . یکی دیگر از تأثیرات این ورزش کاهش استرس است و یکی از علتهای اصلی آن این است که فرد دونده باید کاملا" حواسش به مهارت انجام دو باشد و خود به خود از افکار روزانه مانند خانواده ، کار و ... خارج می شود و به این صورت است که شادابی و سرزندگی جایگزین افسردگی می شود .


8) تقویت دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ. وﻗﺘﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ ھﺎ ﻗﻮی ﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.


9) ﮐﻠﺴﺘﺮول ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ. دوﯾﺪن ﺳﻄﻮح HDL ( ﻧﻮع ﺧﻮب ﮐﻠﺴﺘﺮول ) را در ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺶ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل LDL ( ﻧﻮع ﺑﺪ ) را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ . اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻐﺰی ﯾﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ را ﮐﺎھﺶ دھﺪ.


10) ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ !. ھﺰاران ﻧﻔﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ دوﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ . ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﮫﺎ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ و دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اھﺪاف ﺗﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.


11) افزایش کنترل و هماهنگی. شاید خیلی عجیب باشد که دویدن روی افزایش مهارت کنترل و هماهنگی نیز موثر است چرا که هنگام دویدن بروی بعضی از جاده های غیر آسفالت دونده باید تمام حواس و کنترل خود را حفظ کند تا احیانا" با موانعی همچون سنگ ، ریشه های درختان و ... برخورد نکند و این خود مهارت خاص نیاز دارد. حتی دونده های حرفه ای در مسیر های صاف و خط کشی شده باید کاملا" تمرکز داشته باشند که از مسیر خارج نشوند.مطالب مرتبط

برخی از فواید دویدن

فواید دویدن در افراد مسن

فواید صحیح دویدن

بهترین زمان برای دویدن