X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 11 دی‌ماه سال 1391
توسط: ali

درمان چاقی با ورزش

امروزه چاقی از مشکلات عمده افراد جامعه است و بیشتر بیماری‌های قلبی عروقی، عضلانی و اسکلتی، گوارشی و سکته‌های قلبی و فشار خون بالا و ... به طریقی با چاقی در ارتباط هستند.

چاقی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ ( bmi ) ﺑﯿﺶ از 30 ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻢ وزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺠﺬور ﻗﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دور ﺷﮑﻢ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ. در افرادی ﮐﻪ طﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺎق ھﺴﺘﻨﺪ و دور ﮐﻤﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ بیشتر در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ، دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮطﺎﻧﮫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ. طﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮدان دور ﮐﻤﺮ ﺑﺎﻻی 40 اﯾﻨﭻ و در زﻧﺎن ﺑﺎ دور ﮐﻤﺮ 35 اﯾﻨﭻ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﯾﺶ می یابد. در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ یک سوم افرا بالغ ﭼﺎق ھﺴﺘﻨﺪ، در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ھﺴﺘﯿﻢ.

پیشگیری و درمان چاقی

برای پیشگیری و رمان چاقی دو روش بسیار مفید توصیه می‌شود: 1ـ رژیم غذایی 2 ـ ورزش.

مصرف میوه، سبزی، روغنهای گیاهی، مختصری نان، قارچ، مرغ، ماست و ویتامین‌ها در یک رژیم غذایی برای کاهش وزن توصیه میشود. ورزش منظم روزمره به صورت نرمش های سبک و پیاده روی به مدت یک ساعت در روز بسیار مفید و ضروری است. در صورتی که رژیم غذایی بدون ورزش باشد میزان بازدهی آن کمتر است و حتی ممکن است عوارضی نیز بر جای گذارد. اگر از سطح آمادگی بدنی پایینی برخوردار هستید و یک ساعت پیاده روی و نرمش برای شما زیاد است نگران نباشید، شما می توانید با هر مدت زمانی که توانایی ورزش کردن دارید شروع کرده و به مرور زمان به توان بدنیتان اضافه کنید. 

چه ورزش هایی برای درمان چاقی موثر هستند

• ﭘﯿﺎده روی روزاﻧﻪ

• برای ورزش کردن حتما نیاز نیست یک ست لباس ورزشی و کفش داشته باشید بلکه اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر در فعالیت های روزانه نیز نوعی ورزش است.

• ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮھﻨﻮردی ﺑﺮوﯾﺪ. و از دستگاه های ورزش هوازی استفاده کنید.

• ﺑﻪ ورزﺷﮫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم آﻧﮫﺎ ﻟﺬﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺮﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ورزش را ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﯿﺪ.

• ﯾﮏ ﺟﺪول از ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺪرﺳﺘﯽ از ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﻮد طﯽ ورزش آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

• ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺪن را ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﻔﺲ را ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ آراﻣﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. ھﺮﮔﺰ در ﺣﺪی ورزش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮔﯿﺠﯽ ﯾﺎ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ شدید ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

• ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎم ورزش ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آن 3 ﺑﺎر در روز و ھﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 10-15 دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ روزھﺎی ھﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.


مطالب مرتبط

چگونه لاغر شویم؟

چاقی چیست و چه عوارضی دارد؟