BMI چیست؟BMI یا شاخص توده بدنی چیست؟

BMI مخفف عبارت انگلیسی Body Mass Index یعنی شاخص توده ی بدن می باشد. همانطور که هرفرد برای خود قد و وزن مشخصی دارد، BMI یا شاخص توده بدنی هر فرد نیز خاص اوست و به صورت زیر تعیین می شود.

برای محاسبه ی BMI به دو پارامتر یعنی قد و وزن خود نیاز دارید. هنگامی که قد و وزن خود را اندازه گرفتید، وزنتان بر حسب کیلوگرم را بر توان 2 قدتان بر حسب متر تقسیم کنید. به طور مثال یک فرد 70 کیلو گرمی با قد 170 سانتیمتر دارای شاخص توده بدنی 24.22 می باشد.

BMI کمتز از 18.5 نشان می دهد که شما به کمبود وزن مواجه هستید

BMI بین 18.5 تا 25 نشان می دهد که وزن شما مناسب است.

BMI بین 25 تا 30 نشان می دهد که شما کمی اضافه وزن دارید.

BMI بین 30 تا 35 نشان دهنده ی چاقی متوسط است.

BMI بین 35 تا 40 نشان دهنده ی چاقی شدید است.

BMI بیشتر از 40 نشان دهنده ی چاقی مفرط می باشد.