X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 31 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

بهترین غذاها برای لاغر شدن

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که دائما نگران اضافه وزن خود هستید ، با خواندن این مقاله و فهمیدن اینکه چه غذاهایی باعث سوزاندن چربی می شوند خوشحال می شوید. لازم به ذکر است باید این توصیه ها را به تمرینات ورزشی اضافه کنید تا سرعت سوخت و ساز بدن تان بالا برود.

شنبه 31 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

ورزش و ترک سیگار

ورزش ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ را در ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻨﻈﻤﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر دارﻧﺪ. ھﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود.
پنج‌شنبه 29 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

10 راه ساده برای کوچک کردن شکم

در نتیجه تجمع چربی ها در ناحیه شکم، شکم شما بزرگ می شود. اگر از حمل چندین کیلوگرم چربی خسته شده اید و خواهان شکمی صاف و متناسب هستید، بهتر است توصیه هایی که در ادامه مطلب به شما می کنیم را بخوانید.
چهارشنبه 28 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

کاهش آب بدن در هنگام ورزش

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ طﯽ ورزش ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﻮﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ورزش اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ 60% از وزن ﺑﺪن را آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ. در ھﻨﮕﺎم ورزش آب از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻖ و از رﯾﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ آب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺟﺒﺮان ﻧﮑﻨﯿﻢ دﭼﺎر ﮐﺎھﺶ ﺣﺠﻢ آب و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ.

چهارشنبه 28 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

کاهش وزن و چربی های اضافه با مصرف ماست

محققان توصیه می‌کنند، برای کاهش وزن باید ماست در رژیم غذایی گنجانده شود. بسیاری از افرادی که برای لاغر شدن رژیم غذایی دارند، فرآورده‌های لبنی را از فهرست مواد غذایی حذف می‌کنند. این در حالی است که محققان دریافتند ماست علاوه بر افزایش چربی سوزی بدن به تقویت عضلات هم کمک می کند.

سه‌شنبه 27 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

فواید ورزش های قدرتی ( تقویت کننده عضلات ) برای بانوان

ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت و ورزش های قدرتی ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ، ﺧﻮد ﺑﺎوری، ﮐﺎھﺶ وزن و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام خانم ها اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ورزش ها اﺣﺴﺎس ﺷﺎداﺑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و زﻧﺎن را در ﮐﺎرھﺎی روزﻣﺮه و اﻧﺠﺎم ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ مشاغل ﺧﻮد یاری می دهند. در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ ده ﻣﻮرد از ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﻮع ورزﺷﮫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

دوشنبه 26 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

اصول تغذیه ورزشی

ھﯿﭻ ﻏﺬای ﺟﺎدوﯾﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ورزﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ھﯿﭻ ﮔﺮوه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ورزﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺷﺪت ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﮑﺎر و رژیم غذایی وی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد. سعی کنید از یک رژیم غدایی اصولی که شامل تمام گروه های غذایی است پیروی کنید.

یکشنبه 25 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

فواید تمرینات قدرتی (تمرین با وزنه)

هنگامی که صحبت از تمرینات بدنسازی و وزنه برداری می شود، ذهن افراد به سمت بدن های عضلانی و ماهیچه هایی حجیم و بزرگ می رود. ولی تمرینات قدرتی مانند کار کردن با وزنه فقط به افزایش حجم ماهیچه ها محدود نمی شود بلکه فواید بیشماری دارند که در ادامه مطلب شما را با فواید این ورزش های آشنا می کنیم.

یکشنبه 25 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

قبل از ورزش کردن چه نکاتی را باید بدانیم

برای کم کردن احتمال آسیب های ورزشی در حین انجام ورزش به نکات زیر دقت کنید. آگاهی و رعایت این نکات به شما کمک می کند که همواره در صحت و سلامت کامل به فعالیت ورزشی خود بپردازید.

شنبه 24 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

فواید دوچرخه سواری

اﻣﺮوزه ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺤﺮک و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺪﻧﯽ روزﻣﺮه ﺑﺮﻛﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل، از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺷﺎداب ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﮫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺶ ھﺎی رواﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

جمعه 23 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

ورزش و کاهش وزن دو راه مقابله با کلسترول بالای خون

افزایش چربی های خون یکی از مشکلات شایع ناشی از زندگی شهرنشینی است که نه تنها افراد میانسال و سالمندان از آن رنج می برند، بلکه کم نیستند جوانان و نوجوانانی که این بیماری را تجربه نموده اند.

پنج‌شنبه 22 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

برخی از فواید دویدن

ورزش کردن و به ویژه دویدن که مادر ورزش ها است یکی از کم هزینه ترین و در عین حال موثرترین روشها برای تامین سلامت و داشتن تناسب اندام است.