X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
چهارشنبه 28 تیر‌ماه سال 1391
توسط: ali

کاهش آب بدن در هنگام ورزش

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ طﯽ ورزش ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﻮﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ورزش اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ 60% از وزن ﺑﺪن را آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ. در ھﻨﮕﺎم ورزش آب از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻖ و از رﯾﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ آب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ را ﺟﺒﺮان ﻧﮑﻨﯿﻢ دﭼﺎر ﮐﺎھﺶ ﺣﺠﻢ آب و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ.

کاهش آب بدن چیست و چگونه بروز می کند.

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد آب ﺷﻮﯾﻢ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن در ﮔﺮدش ﺑﺪن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻟﺬا در ھﺮ ﺑﺎر ﭘﻤﭗ ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﺐ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮن ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﻣﯽ رﺳﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﻧﺮﺳﯿﺪه و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ آن ﻧﯿﺰ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﮔﺮدد. اﮔﺮ در اﺛﺮ ﮐﻢ آﺑﯽ ﺣﺪود 2 درﺻﺪ از وزن ﺑﺪن را از دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎھﺶ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ 70 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و 1/4 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از وزن ﺑﺪن را طﯽ ورزش ﺑﺨﺎطﺮ ﮐﻢ آﺑﯽ از دﺳﺖ ﺑﺪھﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺼﺮف ﻧﮑﻨﯿﺪ دﭼﺎر ﮐﺎھﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و اﻓﺖ ورزﺷﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ. مصرف صحیح و کافی مایعات برای جلوگیری از کم آبی و گرما زدگی در حین ورزش ضروری است. بدن کودکان نسبت به افراد بالغ توانایی تحمل شرایط آب و هوایی گرم  و مرطوب را ندارد.بدن کودکان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻖ ﮐﻤﺘﺮی دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ھﻨﮕﺎم ورزش ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت ندارﻧﺪ، ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ اﯾﻨﮫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ دھﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ( کاهش آب بدن ) ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎزدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. توجه داشته باشید که ورزش کار به ازای هر 450 گرم کاهش وزن بعد از فعالیت ورزشی باید  2 لیتر آب بنوشد تا بدن وی با کم آبی مواجه نشود.

تشخیص دهیدراتاسیون (کاهش آب بدن) و علائم مربوط به آن را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن آموزش دهید و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم را ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از دھﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ دهیدراتاسیون ( کاهش آب بدن ) ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

÷ دھﺎن ﺧﺷﮏ

÷ ﺳر درد

÷ ﺳرگیجه

÷ ﮐرامپ ( درد ﻋﺿﻼت و ﺷﮑم )

÷ خستگی ﻣﻔرط

اﻓرادی که در معرض این مشکل قرار دارند:

ھﺮ فردی ﮐﻪ در ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ورزش ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل , راﮔﺒﯽ و ..... را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ ھﻢ ﻣﯽ رود:

÷ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

÷ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ی وزن ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ دارد.

÷ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﺧﯿﺮی داﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺳﮫﺎل و اﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪه و به سبب 
ان بیماری مقدار زیادی آب از دست داده است.

÷ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ھﻨﮕﺎم ورزش دﭼﺎر دھﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ( کاهش آب بدن ) شده است.

راه های مقابله با کاهش آب بدن در هنگام ورزش:

÷ ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟّﯿﺖ ھﺎی ورزﺷﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی 15 دقیقه، در در روزها و ساعات گرم تابستان.

÷ از آنجا که ورزﺷﮑﺎران غیر حرفه ای ممکن است در حین ورزش به مصرف آب توجه ای نکنند. وظیفه مربیان است که از آها ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺒﻞ از ورزش و در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﮫﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ (ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ). 

÷ ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﯽ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮده و رﻧﮓ آﻧﮫﺎ روﺷﻦ ﺑﻮده و ﺧﻨﮏ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺒﺎس ھﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (و ﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ).


مطالب مرتبط

چگونه در هوای گرم ورزش کنیم

گرفتگی عضلات چیست

قبل از ورزش کردن چه نکاتی را باید بدانیم