پنج‌شنبه 20 مهر‌ماه سال 1391
توسط: ali

تاثیر دویدن در سلامت و تناسب اندام

ھﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ورزش ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ. ورزش روﺣﯿﻪ، ﻧﺸﺎط و ﺳﻼﻣﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻢ ﺗﺤﺮک ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ روزاﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ. ورزش دو یکی از ساده ترین، کمهزینه ترین و بهترین ورزش ها برای رسیدن به تناسب اندام و سلامت است.

آیا دویدن می تواند به تناسب اندام شما کمک کند؟

دو، یک ورزش هوازی استقامتی مفید و هم مانند تمام ورزش های استقامتی، یاری کنندۀ رژیم های غذایی است. 

تخمین زده می شود که یک فرد با 60 کیلوگرم وزن، طی 10 کیلومتر دویدن حدود 600 کالری و یک فرد 70 کیلویی حدود 700 کالری می سوزانند. علاوه بر فوایدی که دویدن برای سلامت جسمی دارد به دلیل تولید اندروفین سبب کاهش استرس می شود.

آیا دویدن تأثیری بر وزن دارد؟

دویدن ضرورتا سبب کاهشوزن نمی گردد، باید به خاطر داشته باشیم که، دویدن در واقع گرایش به عضلانی کردن بدن دارد و از سوی دیگر این را هم می دانیم که عضله سنگین تر از چربی است. کاهش وزن تنها در صورتی اتفاق می افتد که میزان کالری دریافتی از میزان کالری مصرفی کمتر باشد.

تاثیر دویدن بر سلامت

بﺎ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ھﻨﮕﺎم دوﯾﺪن، رﯾﻪ ھﺎ وادار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺷﺎن، ﺗﺎ 50% ﺑﺎﻓﺖ رﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﯿﮕﺎری ھﺴﺘﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻮاﯾﺪ دو آرام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎدی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ رﯾﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. همچنین وﻗﺘﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ دستگاه قلبی عروقی ﻗﻮی ﺗﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

چه نوع دویی، برای چه بدنی؟

تأثیرات دویدن بر تناسب اندام بسیار متفاوت است: همه چیز بستگی به این دارد که شما به چه روشی می‌دوید! برای به دست آوردن عضلاتی ظریف، بلند و باریک، زمان انقباض ماهیچه های پا باید کوتاه باشد و گام ها با ریتمی ثابت برداشته شوند. این نوع دو "هوازی" نامیده می‌شود. ویژگی این دو این است که گام زمان کمی بر زمین فشار می‌آورد و شکل گرد و برجسته دارد.

در عوض، اگر با زمان طولانی انقباض می‌دوید و ریتم تان کند است، با گذشت زمان، ماهیچه های تان افزایش حجم پیدا می‌کنند و بدن تان متراکم تر به نظر می‌رسد. به این نوع دو "زمینی" گفته می‌شود. خصوصیت این نوع دو در این است که گام زمان طولانی تری به زمین فشار می‌آورد و خسته کننده تر است.

چه زمینی و چه کفشی برای دویدن مناسب است؟

اندام دونده با توجه به زمینی که روی آن می‌دود و کفش هایی که از آنها استفاده می‌کند، تغییر می‌یابد. برای تمرین دو هوازی، بهتر است روی یک زمین سفت بدوید، قطعاً نباید روی زمین شنی یا خاکی بدوید. باید دنبال زمین های صاف بگردید و از دویدن روی زمین هایی که پستی بلندی دارند، خودداری کنید.  از سوی دیگر برای دست یافتن به اندامی بلند و باریک، کفش هایی که تخت شان نرم و سست است را کنار بگذارید. بهتر این است که از کفش های مینی مالیستی (مثل کفش های مسابقه) که ته شان ظریف است استفاده کنید، وقتی با این نوع کفش ها می‌دوید انگار پا برهنه هستید. در نهایت، هنگام دو با خود باری حمل نکنید و از پوشیدن لباس های دست و پاگیر اجتناب ورزید. سبک باشید. بدوید و پرواز کنید، تناسب اندام همراه شما خواهد آمد!


مطالب مرتبط

بهترین زمان برای دویدن

فواید صحیح دویدن